About BFSES
History
 
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.)
Bureau of Food Safety Extension and Support
 
วิสัยทัศน์
          เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายผลักดันสู่การปฏิบัติ ควบคุม กำกับ และสื่อสารนโยบายมาตรการด้านอาหารปลอดภัยของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้ก้าวสู่สังคมการบริโภค

พันธกิจ
          ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานอาหารปลอดภัย ให้มีการดำเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย รวมทั้งครัวไทยสู่ครัวโลก ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

ยุทธศาสตร์
 • ผลักดันและส่งเสริมบูรณาการอาหารปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม
 • พัฒนาการสื่อสารข้อมูลอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศและในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (IFOSAN Thailand)
 • พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัยของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
ความเป็นมาและการจัดตั้งสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
          ในกระแสโลกาภิวัตน์ โลกในยุคที่มีประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาหารเข้ามามีบทบาทต่อทุกชีวิตในโลก การเปลี่ยนแปลงและความต้องการด้านอาหารมีมากขึ้น ขณะเดียวกันความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัยของประชาชนกำลังเป็นประเด็นสำคัญของโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ โดยมีต้องมีหน่วยงานหลัก 2 กระทรวงที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          สำหรับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ที่ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง และในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับโครงสร้างเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการและการสร้างภาคีเครือข่าย จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยจนถึงปัจจุบัน
 
บทบาทหน้าที่
          ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติในหลักการ ให้จัดตั้งสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ให้มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และการประสานงานอาหารปลอดภัยให้มีการดำเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย รวมทั้งครัวไทยสู่ครัวโลก ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดโดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 
 1. เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมืองานอาหารปลอดภัยกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน
 2. เป็นสำนักงานเลขานุการร่วม ของกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหารและอาหารศึกษาเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยเน้นการป้องกัน เฝ้าระวัง ประเมินข้อมูลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคของประชาชน
 3. จัดทำข้อเสนอแนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางการผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อาหาร ในประเทศและระหว่างประเทศ แบบบูรณาการอย่างมีเอกภาพ
 4. จัดทำแผนรับมือและสร้างเครือข่ายการจัดการอาหารในภาวะฉุกเฉิน ร้ายแรง กรณีเกิดความไม่ปลอดภัยของอาหารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 5. ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอาหารปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการตรวจประเมินความสอดคล้องเพื่อรับรองระบบงานขององค์กร
 6. สนับสนุนและพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายและการสื่อสารระหว่างเครือข่าย ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพแก่ประชาชน
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 
 • คำสั่งแต่งตั้งสำนัก
  pdf 4.60 MB
 
 
ทำเนียบผู้บริหาร