About BFSES
Role and Mission
วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง และผลักดันสู่การปฏิบัติ ควบคุม กำกับ และสื่อสารนโยบายมาตรการด้านอาหารปลอดภัยของประเทศ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้ก้าวสู่สังคมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดี  

บทบาทหน้าที่

     1. เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมืองานอาหารปลอดภัยกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน

     2. เป็นสำนักงานเลขานุการร่วม ของกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหารและอาหารศึกษาเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยเน้นการป้องกัน เฝ้าระวัง ประเมินข้อมูลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคของประชาชน

     3. จัดทำข้อเสนอแนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แนวทางการผลักดันสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อาหาร ในประเทศและระหว่างประเทศ แบบบูรณาการอย่างมีเอกภาพ

     4. จัดทำแผนรับมือและสร้างเครือข่ายการจัดการอาหารในภาวะฉุกเฉิน ร้ายแรง กรณีเกิดความไม่ปลอดภัยของอาหารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

     5. ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอาหารปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการตรวจประเมินความสอดคล้องเพื่อรับรองระบบงานขององค์กร

     6. สนับสนุนและพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายและการสื่อสารระหว่างเครือข่าย ด้านอาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพแก่ประชาชน

     7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย