ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ
งานแถลงข่าว "อิ่มบุญ อิ่มใจ กินเจปลอดภัย" ในวันที่ 17 กันยายน 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาหารปลอดภัยและด้านสุขภาพ เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมคุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562
การอบรมสัมนา เรื่อง การดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศ ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในงานพิธีเปิดโครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน และโครงการเกษตรปลอดภัยจังหวัดกาญจนบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 ตอนกลาง ตอนล่าง 1 “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนพื้นที่” วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
มหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 “กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง 2 กันยายน 2561
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมร่วมกันจัดทำระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด และมอบนโยบายการดำเนินงานต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยของจังหวัด และการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เเละคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ ณ โรงพยาบาลตรัง
การอบรมผู้ประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ โรงพยาบาลแพร่ ณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 8 เยี่ยมแปลงเกษตรวิสาหกิจชุมชน สวนผลไม้ปลอดภัย บ้านร่องถ่าน ต.ห้วยม้าย อ.สอง และเยี่ยมชมโรงคัดตัดแต่งแห่งแรกของจังหวัดแพร่ วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
แถลงข่าวการดำเนินงานต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานอาหารปลอดภัยต้นแบบโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
งานสัมมนา "The Regional Food Safety Conference for Asia and the Pacific" ในวันที่ 17,19,24 และ26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10... ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "FAO Regional Food Safety Conference for Asia and the Pacific" คู่มือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด Procedure of Provincial Foof Safety Quality System Version 2020 ฉบับปรับปรุง ปี25.. รายงานผลการอบรมติวเข้มให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด.. ประกาศข้อควรปฏิบัติในการอบรม ติวเข้มให้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย โดย สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภ.. ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการอาหารปลอดภัย คนไทยปลอดโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย แนวทางการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับใหม่) การอบรมผู้ประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานครฯ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง