INFOSAN
The International Food Safety Authorities Network
The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)
หรือ เครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ คือ
เครือข่ายสากลของกลุ่มหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ
ซึ่งบริหารโดยความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
และองค์การอนามัยโลก (WHO) ผ่านทาง INFOSAN Secretariat
ปัจจุบันมีสมาชิกในเครือข่าย 177 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

กิจกรรมการดำเนินงานของ INFOSAN

 • ปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)
 • ส่งหนังสือให้ สสจ เสนอ INFOSAN Focal point
 • ประชุมคณะกรรมการ INFOSAN ชุดใหม่
 • จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN) เป็นอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชชาติ พ.ศ. 2551

INFOSAN News

View all infosan news

External Links

       
INFOSAN Thailand
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ริเริ่มเครือข่าย INFOSAN ในปี พ.ศ. 2547 โดยวางโครงสร้างของ INFOSAN Thailand ให้อยู่ในความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น Focal Point 3 หน่วยงาน โดยมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร(สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) ภายใต้การกำกับของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย จนกระทั่งปัจจุบัน INFOSAN Thailand Focal Point ได้ขยายเครือข่ายเป็น 12 หน่วยงาน เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารมากที่สุด

ในปี พ.ศ. 2554  INFOSAN Thailand ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอนามัยโลกเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย INFOSAN ไทย โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ(INFOSAN) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายฯ ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ คือ INFOSAN Thailand secure channel
ผ่านทางเว็บไซต์ www.foodsafetythailand.net
กระบวนการทำงานของ INFOSAN Thailand 

บทบาทหน้าที่ของ INFOSAN Thailand

INFOSAN Thailand แบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
1. National INFOSAN Emergency Contact Point รับหน้าที่โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ ดังนี้
 • ประสานงานกับหน่วยงานด้านอาหารปลอดภัยภายในประเทศเกี่ยวกับการรับมือความปลอดภัยด้านอาหารในภาวะฉุกเฉิน
 • แจ้งข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยที่มีความสำคัญในระดับระหว่างประเทศไปยัง INFOSAN Secretariat
 • ร้องขอการสนับสนุนจากต่างประเทศผ่านทาง INFOSAN Secretariat เพื่อรับมือกับอุบัติการณ์ฉุกเฉิน
 • โต้ตอบคำถามเกี่ยวกับอุบัติการณ์ฉุกเฉินและอุบัติการณ์ทั่วไป จาก INFOSAN Secretariat โดยทันที
 • ทำการเผยแพร่การเตือนภัยผ่านทางเครือข่าย INFOSAN Thailand

2. INFOSAN Focal Point รับหน้าที่โดยสมาชิกเครือข่าย INFOSAN Thailand
 • แจ้งและรายงานข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยแก่ National INFOSAN Emergency Contact Point เมื่อมีการร้องขอในกรณีฉุกเฉิน
 • โต้ตอบคำถามเกี่ยวกับอุบัติการณ์ฉุกเฉินและอุบัติการณ์ทั่วไปจาก National INFOSAN Emergency Contact Point โดยทันที
 • รับสารและข้อมูล INFOSAN Information
 • เผยแพร่ INFOSAN Information ให้กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ให้ข้อเสนอแนะกับ INFOSAN Secretariat ในหัวข้อที่ทั่วโลกอยู่ในความสนใจ
 • สื่อสารกับสมาชิกอื่นๆ ในเครือข่าย

กิจกรรมการดำเนินงานของ INFOSAN Thailand

INFOSAN Thailand รับข่าวสารเข้าสู่เครือข่ายจาก INFOSAN Scecretariat
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเท่านั้น
ซึ่งมั่นใจได้ว่า ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
โดยลักษณะการแจ้งเตือนสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้
   ระดับสีเขียว เป็นการแจ้งเตือนแบบข้อมูลทั่วไป
   ระดับสีเหลือง เป็นการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการที่เห็นสมควร
   ระดับสีแดง เป็นการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการเร่งด่วน

สมาชิกเครือข่าย INFOSAN Thailand

เครือข่าย INFOSAN ประเทศไทย ดำเนินการเชิญผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Food Authority ของประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็น INFOSAN Thailand Focal Point ซึ่งในปัจจุบันมาจาก 12 หน่วยงาน ได้แก่
 •  
 •  
 •  

Contact INFOSAN Thailand