News and Activities
30/05/59

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ (16 - 18 พ.ค. 59)

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพงานอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559 ณ เกาะทะลุ ไอซ์แลน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
print