News and Activities
05/05/60

เอกสารการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนการจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยอาหารในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ตามที่ สสอป. ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนการจัดการเหตุการณ์ความปลอดภัยอาหารในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 21 เมษายน และรุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560 จึงได้มีเอกสารการประชุมดังนี้


File : บทบาทสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยและการดำเนินงานระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด

File : EOC อาหารปลอดภัย2_030560

File : ตัวอย่าง_FullpaperAHP_210260

File : ตัวอย่าง_แผน AHP_.หมอกควัน_280260

File : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร

File : ตัวอย่าง 1 แบบแจ้งอุบัติการณ์ของเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร

File : ตัวอย่าง 2 แบบแจ้งอุบัติการณ์ของเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร

File : แบบแจ้งอุบัติการณ์ของเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร

File : เอกสาร INFOSAN Thailand

File : การสอบสวนโรคเกี่ยวกับอาหารและน้ำ

File : Key Concepts of PHEM ICS EOC_PT_2.5

File : National Guideline for Food Safety Emergency Response Plan
 

 
print