Projects
01/09/63

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2563 
print