Projects
24/06/58

โครงการ Livestock

Institutional strengthening on food safety and quality control in supply chain management of livestock products
 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันความปลอดภัยอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 
           การจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้งห่วงโซ่อาหาร (Food Supply Chain)หรือการจัดการตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงการขนส่งสินค้า ได้เป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นจุดศูนย์กลางทางโลจิสติกส์สำหรับอาเซียน เนื่องจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในหลายๆ ด้าน
 
           การจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทั้ง Supply Chain เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารจะปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนหรือโรคต่างๆ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน Food Supply Chain จะต้องมีการเตรียมแผนการจัดการกับระบบการตรวจควบคุมอาหาร
—         
           โครงการนี้ยังรวมไปถึงการสนับสนุนเครือข่าย International Food Safety Authority Network (INFOSAN) โดยการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ประสานงาน INFOSAN กับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการกับเหตุการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอาหารปลอดภัยที่ถูกต้องให้แก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
 
วัตถุประสงค์
 
  • เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐมีความเข้าใจและสามารถร่างแผนการจัดการความปลอดภัยของอาหารในตลาดภายในประเทศซึ่งครอบคลุมถึงอาหารที่ผลิตในประเทศและถูกนำเข้ามาในประเทศ ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน
  • เพื่อแก้ไขช่องว่างและความซ้ำซ้อนในระบบการควบคุมคุณภาพอาหาร บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อแจ้งข่าวด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนมที่ชัดเจน  ถูกต้องและทันเวลาให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ INFOSAN
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
หน่วยงานอื่นๆ
 
   •  สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
       และยา
   •  สำนักส่งเสริมและการสนับสนุน          ความปลอดภัยของอาหาร
   •  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   •  กรมอนามัย
   •  กรมควบคุมโรค
 
   •  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร          และอาหารแห่งชาติ
 
   •  กระทรวงมหาดไทย
   •  กระทรวงอุตสาหกรรม
   •  กระทรวงพาณิชย์
   •  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
      ผู้บริโภค
   •  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
 
 
กิจกรรมหลัก
 
กิจกรรมหลักที่ 1
•     ประเมินผลการจัดการ Food Supply Chain ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนม โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของ CODEX ในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการตรวจควบคุมคุณภาพอาหาร ใน 2 จังหวัด
 
กิจกรรมหลักที่ 2
•     นำช่องว่างและความซ้ำซ้อนในระบบการควบคุมคุณภาพอาหารที่ได้จากการประเมินมาจัดทำแผนงาน (Road map) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 
กิจกรรมหลักที่ 3
•     เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย INFOSAN เพื่อให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 
กิจกรรมหลักที่ 4
•     ผลการรายงานกิจกรรมของโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันความปลอดภัยอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์”
 
 
สิ่งที่คาดหวังจะได้รับ
 
  • ผลการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในการบริหารจัดการ Supply Chain ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ใน 2 จังหวัดนำร่อง
  • ช่องว่างและความซ้ำซ้อนในระบบการควบคุมคุณภาพอาหาร บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้มีคุณภาพ
  • ผลการรายงานกิจกรรมของโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันความปลอดภัยอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารในการบริหารจัดการห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์”
  • ระบบการประสานงานของ INFOSAN ได้รับการพัฒนาให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

 
print