ปรับขนาดตัวอักษร
เกี่ยวกับ สสอป.
บุคลากร

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

 • น.ส.จิณณ์พัชร์ ภูมิชัยศรี
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  (หัวหน้ากลุ่ม)
 • น.ส.นันทยา ดอนสวัสดิ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายธีรยุทธ มงคลมะไฟ
  นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มอำนวยการ (อก.)

 • นางพรรณิภา พิลึก
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  (หัวหน้ากลุ่ม)
 • น.ส.พรรวินท์ แสวงการ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • น.ส.ดารารัตน์ ปรีเปรม
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นายประเสริฐ พันธุ์เปลี่ยน
  เจ้าหน้าทีธุรการ
 • น.ส.วัสสิกา ทุริยานนท์
  เจ้าหน้าทีธุรการ
 • น.ส.ธันยพร น้อยราช
  นักวิชาการสาธารณสุข
  (เลขานุการ)

กลุ่มวิชาการ (วช.)

 • นางกาญจนา ฉายคุณรัฐ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  (หัวหน้ากลุ่ม)
 • น.ส.ลลิตา สมสัตย์
  นักวิชาการสาธารณสุข
 • น.ส.วิการณ์ดา สุรบุตร
  นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มกิจการต่างประเทศ (กต.)

 • น.ส.กัญญารัตน์ กรรณสูต
  นักวิชาการสาธารณสุข
  (รก.หัวหน้ากลุ่ม)
 • น.ส.วีรยา แก้วกลม
  นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มบริหารภาคีเครือข่ายและสื่อสารอาหารปลอดภัย (คส.)

 • น.ส.ภณวัส นิลดำ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  (หัวหน้ากลุ่ม)
 • น.ส.ณัฐชยา ป่าพฤกษา
  นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร (ศอ.)

 • นางชนิดา สรรพโส
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  (หัวหน้ากลุ่ม)
   
 • นางสาวเบญจภรณ์ ร้องบุญลือ
  นักวิชาการสถิติ

   
 • นายบุรินทร์ กรุดจันทร์
  นักวิชาการสาธารณสุข

   
 • นางสาวเมธินี นิลผาย
  นักวิชาการเงินและบัญชี

   
 • นางสาวเพชรรัตน์ จั่นบรรจง
  นักวิชาการสารสนเทศ