ปรับขนาดตัวอักษร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาหารปลอดภัยและด้านสุขภาพ เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมคุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562
การอบรมสัมนา เรื่อง การดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศ ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในงานพิธีเปิดโครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน และโครงการเกษตรปลอดภัยจังหวัดกาญจนบุรี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 ตอนกลาง ตอนล่าง 1 “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนพื้นที่” วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
มหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 “กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง 2 กันยายน 2561
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมร่วมกันจัดทำระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด และมอบนโยบายการดำเนินงานต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยของจังหวัด และการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เเละคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ ณ โรงพยาบาลตรัง
การอบรมผู้ประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ โรงพยาบาลแพร่ ณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 8 เยี่ยมแปลงเกษตรวิสาหกิจชุมชน สวนผลไม้ปลอดภัย บ้านร่องถ่าน ต.ห้วยม้าย อ.สอง และเยี่ยมชมโรงคัดตัดแต่งแห่งแรกของจังหวัดแพร่ วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
แถลงข่าวการดำเนินงานต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานอาหารปลอดภัยต้นแบบโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
การอบรมผู้ประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานครฯ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง รายงานผลการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานจังหวัดต้นแบบ ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย (รุ่นที่ 1) รายงานผลการอบรมสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศ ยุค 4.0 เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเรื่องการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของประเทศยุค4.0 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในงานพิธีเปิดโครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน และโครง.. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ แจ้งเตือนผู้สมัครงาน สำนักส่งเสริมสนับสนุนอาหารปลอดภัย ประกาศ รับสมัครบุคคลช่วยราชการ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย