ปรับขนาดตัวอักษร
INFOSAN
The International Food Safety Authorities Network
The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)
หรือ เครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ คือ
เครือข่ายสากลของกลุ่มหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ
ซึ่งบริหารโดยความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
และองค์การอนามัยโลก (WHO) ผ่านทาง INFOSAN Secretariat
ปัจจุบันมีสมาชิกในเครือข่าย 177 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

การพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ (INFOSAN) ในประเทศไทย
(Development of International Food Safety Authority Network (INFOSAN) in Thailand)

ความเป็นมา
     ในยุคโลกาภิวัตน์ การผลิตอาหารเพื่อการค้าได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วนำไปสู่อุบัติการณ์อาหารปนเปื้อนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการดำเนินการทำให้เกิดภาวะอาหารปลอดภัยจึงไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การบริหารจัดการภายในประเทศอีกต่อไป แต่ยังต้องการการเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารอาหารปลอดภัยทั้งในภาวะปกติหรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินก็เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้สมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly: WHA)จึงได้จัดตั้ง ในปี พ.ศ. 2547 เครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Food Safety Authorities Network: INFOSAN) โดยความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Drug Organization of the UnitedNations: FAO) เพื่อเป็นกระบวนการหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร และดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดความเจ็บป่วยในมนุษย์อันมีสาเหตุมาจากการระบาดของเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารทางการค้าหรือการเดินทางระหว่างประเทศ
     ปัจจุบัน INFOSAN หรือ เครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ (เครือข่าย INFOSAN) เป็นเครือข่าย INFOSAN สากลขององค์กรรับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศที่บริหารโดยความร่วมมือระหว่าง องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีINFOSAN Secretariat เป็นผู้ประสานงานกับทุกประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกในเครือข่ายทั้งสิ้น 181 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายและมีหนังสือถึงองค์การอนามัยโลกในการแต่งตั้งสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) เป็นจุดประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน (National INFOSAN Emergency Contact Point และ INFOSAN Focal Point)และสสอป.ได้มีการพัฒนาระบบงาน INFOSAN Thailandอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองในการแจ้งเตือนทั้งในเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์การพัฒนาของเครือข่าย INFOSAN ไทยพร้อมรายงานผลการดำเนินงานและกระบวนการการทำงานของเครือข่าย INFOSAN ไทยระหว่างปี 2547 – 2557 (รวมทั้ง   สิ้น 10 ปี) รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต เพื่อรับการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความเข้มแข็งในการประสานงานด้านอาหารปลอดภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ ต่อไป

การก่อตั้งและการพัฒนา INFOSAN Thailand ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2557
     ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ริเริ่มเครือข่ายINFOSAN ในปี พ.ศ. 2547 โดยมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร ภายใต้การกำกับของปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายจนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 INFOSAN FocalPoint ในประเทศไทยได้ขยายเครือข่าย INFOSAN ไทย เพิ่มขึ้นเป็น 12 หน่วยงาน เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารมากที่สุด(1)และดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎอนามัยฯ ในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ภัยสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากอาหารโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการการค้า และการเดินทางอนึ่งเครือข่าย INFOSAN ไทยได้ร่วมดำเนินการกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย (เครือข่ายฯ) อื่นๆอีก 6 เครือข่ายฯที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการอุบัติการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารทั้งในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินก็ตาม ส่งผลให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการให้อาหารปลอดภัยรู้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งท้ายที่สุดมีผลต่อการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน
     ในปีงบประมาณ 2557 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานอาหารปลอดภัยฉุกเฉินระหว่างประเทศ (Strengthening National INFOSAN Emergency Contact Point Project) ของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กฎอนามัยฯโดยเน้นการพัฒนาเครือข่ายในระดับจังหวัด เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในระดับจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากลในโครงการดังกล่าวได้ทำการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกฎอนามัยฯของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัด (ใช้ตัวชี้วัด 13 ตัวจาก 22 ตัวชี้วัดของกฎอนามัยฯในระดับเขต) พบว่าประเทศไทยผ่านเกณฑ์ของกฎอนามัยฯในระดับสูง คือ มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอาหารร่วมกับมีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและสามารถตรวจวิเคราะห์ในระดับโมเลกุล เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ความปลอดภัยอาหาร และมีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยอาหารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วผ่านคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามห่วงโซ่อาหารเป็นกรรมการ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเป็นเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย INFOSAN ไทย
เครือข่าย INFOSAN ไทยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
ก. จุดประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศในภาวะฉุกเฉิน (National INFOSAN Emergency Contact Point)ดำเนินการโดยสสอป.มีหน้าที่ดังนี้ คือ 1) ประสานงานกับหน่วยงานด้านอาหารปลอดภัยภายในประเทศเกี่ยวกับการรับมือความปลอดภัยด้านอาหารในภาวะฉุกเฉิน 2) แจ้งข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยที่มีความสำคัญในระดับระหว่างประเทศไปยัง INFOSANSecretariat 3) ร้องขอการสนับสนุนจากต่างประเทศผ่านทางINFOSAN Secretariat เพื่อรับมือกับอุบัติการณ์ฉุกเฉิน 4) โต้ตอบคำถามเกี่ยวกับอุบัติการณ์ฉุกเฉินและอุบัติการณ์ทั่วไปจากINFOSAN Secretariat โดยทันทีท าการเผยแพร่การเตือนภัยผ่านทางเครือข่าย INFOSAN ไทย
ข. เครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ (INFOSAN Focal Point) ไทยดำเนินการโดยสมาชิกเครือข่าย INFOSAN ไทยซึ่งในส่วนกลางมี14หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดย
สำนักอาหารและสำนักด่านอาหารและยา,สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์, สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย, กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป, สำนักระบาดวิทยา, ผู้ประสานงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR Focal Point) สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร, สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ กรมประมง, กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง, กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ, กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในส่วนภูมิภาค ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 1 – 12
สมาชิกเครือข่ายฯจะทำหน้าที่ดังนี้ 1) แจ้งและรายงานข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยแก่ National INFOSAN Emergency Contact Point เมื่อมีการร้องขอในกรณีฉุกเฉิน 2) โต้ตอบคำถามเกี่ยวกับอุบัติการณ์ฉุกเฉินและอุบัติการณ์ทั่วไปจาก NationalINFOSAN Emergency Contact Point โดยทันที3) รับสารและข้อมูล INFOSAN Information 4) เผยแพร่ INFOSAN Informationให้กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5) ให้ข้อเสนอแนะกับ INFOSANSecretariat ในหัวข้อที่ทั่วโลกอยู่ในความสนใจ 6) สื่อสารกับสมาชิกอื่นๆในเครือข่าย
ระดับของข่าวสารในการสื่อสารเพื่อเตือนภัยในภาวะฉุกเฉิน
        ระดับการแจ้งข่าวสามารถแบ่งได้3ระดับ ดังนี้ 1) ระดับสีเขียว (Green Alert) เป็นการแจ้งเตือนเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไป 2)ระดับสีเหลือง (Yellow Alert) เป็นการแจ้งเตือนเพื่อตัดสินใจและดำเนินการในส่วนที่เห็นสมควร 3) ระดับสีแดง (Red Alert) เป็นการแจ้งเตือนเพื่อตัดสินใจและติดตามการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน ข้อมูลระดับ Yellow Alert และ Red Alert ไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเช่น ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ในขณะที่ข่าวสารเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไป (Green Alert) จะท าการประชาสัมพันธ์ด้าน หน้าเว็บไซต์ www.foodsafetythailand.net ทั้งนี้การแจ้งเตือนทั้งหมดถือเป็นการแจ้งเตือนฉุกเฉิน (INFOSAN Emergency Alert) สมาชิกจะทำการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยการตอบสนองอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน กรณีฉุกเฉินและวิกฤตใช้วิธีดำเนินการตามแนวทางWHO/FAO “National Food Safety Emergency Responseplans” และ “Risk Analysis during Emergency Event”(6,7)รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางขององค์การมาตรฐานอาหารโลก (Codex Alimentarius: CODEX) ได้แก่ CCFICS-National Food ControlSystem โดยช่องทางการรับข่าวสารยังเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยของข้อมูลค่อนข้างต่ำและการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังทำได้ยาก เครือข่าย INFOSAN ไทยได้แก้ไขโดยพัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนข่าวสาร (INFOSAN Thailand secure channel อยู่ในเว็บไซต์ www.foodsafetythailand.net)
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย INFOSAN ไทยได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย สืบค้นข้อมูลได้ง่าย และสามารถตอบโต้กับกลุ่มสมาชิกได้ทันต่อสถานการณ์ รายละเอียดการแจ้งข่าวสารระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2557 ได้เผยแพร่ข่าวสารทั้งสิ้น 73 เรื่อง เป็นเรื่องที่แจ้งเตือนในภาวะฉุกเฉินทั้งสิ้น 31 เรื่อง (ตารางที่ 1)
 
ความท้าทายและทิศทางในอนาคตของเครือข่าย INFOSAN ไทย
     ความท้าทายที่สำคัญยิ่งของเครือข่าย INFOSAN ไทย คือการสร้างความชัดเจนในการรายงานอุบัติการณ์อาหารปลอดภัยให้กับสมาชิกเครือข่าย เพื่อให้สามารถรายงานได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ผ่าน INFOSAN Thailand secure channel ซึ่งเป็นเสมือนคลังข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับเครือข่าย INFOSAN ไทย
ทั้งยังสามารถเป็นที่อภิปรายสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมุ่งหวังว่าเครือข่าย INFOSAN ไทยจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์ในการเฝ้าระวัง วิเคราะห์และติดตามประเมินผลหรือตรวจสอบผลกระทบตามข่าวสารอาหารปลอดภัยที่เครือข่ายINFOSAN ไทยได้แจ้งรวมไปถึงการนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาช่องทางหรือรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
     สำหรับทิศทางในอนาคตเครือข่าย INFOSAN ไทยในการบรรลุเจตนารมณ์ของกฎอนามัยฯควรใช้ตัวชี้วัดด้านอาหารปลอดภัยตามกฎอนามัยฯเป็นเกณฑ์ประเมินการพัฒนาเครือข่าย INFOSAN ไทยและจุดประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ (National INFOSAN Emergency Contact Point)
คือ สำนักส่งเสริมสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรส่งเสริมกิจกรรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านอาหารปลอดภัยให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องตลอดจนขยายการเชื่อมต่อจาก INFOSAN contact point ไปยัง focal points อื่นๆ เช่น IHR Focal Points
     ในบริบทของการเปิดเสรีอาเซียน ซึ่งรูปแบบการค้าและการขนส่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว เครือข่าย INFOSAN ไทยควรเน้นการสร้างกลยุทธ์ระหว่างพันธมิตรโดยพัฒนาส่วนต่อประสานระหว่างเครือข่าย INFOSAN ไทยและเครือข่ายอื่นๆในประเทศอาเซียนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการค้นหาการปนเปื้อนในอาหาร และการตรวจตราความเจ็บป่วยเนื่องมาจากอาหารรวมไปถึงการปรับปรุงรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีความปลอดภัย โดยพัฒนาINFOSAN Thailand secure channel ให้เว็บไซต์ให้มีการใช้งานง่ายและแจ้งเตือนอย่างฉับไวและนำเสนอข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งน่าจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎอนามัยฯ ในการป้องกัน ตรวจจับ ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

กิจกรรมการดำเนินงานของ INFOSAN

 • ปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)
 • ส่งหนังสือให้ สสจ เสนอ INFOSAN Focal point
 • ประชุมคณะกรรมการ INFOSAN ชุดใหม่
 • จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN) เป็นอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชชาติ พ.ศ. 2551

INFOSAN News

ดูข่าว infosan ทั้งหมด

External Links

          
INFOSAN Thailand
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ริเริ่มเครือข่าย INFOSAN ในปี พ.ศ. 2547 โดยวางโครงสร้างของ INFOSAN Thailand ให้อยู่ในความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น Focal Point 3 หน่วยงาน โดยมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร(สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) ภายใต้การกำกับของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงานเครือข่าย จนกระทั่งปัจจุบัน INFOSAN Thailand Focal Point ได้ขยายเครือข่ายเป็น 12 หน่วยงาน เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารมากที่สุด

ในปี พ.ศ. 2554  INFOSAN Thailand ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอนามัยโลกเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย INFOSAN ไทย โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ(INFOSAN) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายฯ ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ คือ INFOSAN Thailand secure channel
ผ่านทางเว็บไซต์ www.foodsafetythailand.net
กระบวนการทำงานของ INFOSAN Thailand 

บทบาทหน้าที่ของ INFOSAN Thailand

INFOSAN Thailand แบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
1. National INFOSAN Emergency Contact Point รับหน้าที่โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ ดังนี้
 • ประสานงานกับหน่วยงานด้านอาหารปลอดภัยภายในประเทศเกี่ยวกับการรับมือความปลอดภัยด้านอาหารในภาวะฉุกเฉิน
 • แจ้งข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยที่มีความสำคัญในระดับระหว่างประเทศไปยัง INFOSAN Secretariat
 • ร้องขอการสนับสนุนจากต่างประเทศผ่านทาง INFOSAN Secretariat เพื่อรับมือกับอุบัติการณ์ฉุกเฉิน
 • โต้ตอบคำถามเกี่ยวกับอุบัติการณ์ฉุกเฉินและอุบัติการณ์ทั่วไป จาก INFOSAN Secretariat โดยทันที
 • ทำการเผยแพร่การเตือนภัยผ่านทางเครือข่าย INFOSAN Thailand

2. INFOSAN Focal Point รับหน้าที่โดยสมาชิกเครือข่าย INFOSAN Thailand
 • แจ้งและรายงานข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยแก่ National INFOSAN Emergency Contact Point เมื่อมีการร้องขอในกรณีฉุกเฉิน
 • โต้ตอบคำถามเกี่ยวกับอุบัติการณ์ฉุกเฉินและอุบัติการณ์ทั่วไปจาก National INFOSAN Emergency Contact Point โดยทันที
 • รับสารและข้อมูล INFOSAN Information
 • เผยแพร่ INFOSAN Information ให้กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ให้ข้อเสนอแนะกับ INFOSAN Secretariat ในหัวข้อที่ทั่วโลกอยู่ในความสนใจ
 • สื่อสารกับสมาชิกอื่นๆ ในเครือข่าย

กิจกรรมการดำเนินงานของ INFOSAN Thailand

INFOSAN Thailand รับข่าวสารเข้าสู่เครือข่ายจาก INFOSAN Scecretariat
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเท่านั้น
ซึ่งมั่นใจได้ว่า ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
โดยลักษณะการแจ้งเตือนสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้
   ระดับสีเขียว เป็นการแจ้งเตือนแบบข้อมูลทั่วไป
   ระดับสีเหลือง เป็นการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการที่เห็นสมควร
   ระดับสีแดง เป็นการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการเร่งด่วน

สมาชิกเครือข่าย INFOSAN Thailand

เครือข่าย INFOSAN ประเทศไทย ดำเนินการเชิญผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Food Authority ของประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็น INFOSAN Thailand Focal Point ซึ่งในปัจจุบันมาจาก 12 หน่วยงาน ได้แก่
 •  
 •  
 •  

ติดต่อ INFOSAN Thailand