ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม
04/09/58

สธ. เดินหน้า!! จัดประชุมชี้แจงนโยบายเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร (INFOSAN) ของประเทศ เตรียมพร้อมรับมือ ความไม่ปลอดภัยของอาหารทั้งภาวะปกติและฉุกเฉินสธ. จัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร (INFOSAN) ของประเทศ เดินหน้า!! ชี้แจงนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารให้เข้าถึงระดับพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือ ความไม่ปลอดภัยของอาหารทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน หลังพบข้อมูลหลายประเทศเกิดเหตุฉุกเฉินด้านความไม่ปลอดภัยของอาหารเพื่อการค้าและการส่งออก จนเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สุขภาพและชีวิตของประชาชน
 
(3 กันยายน 2558) ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กรุงเทพฯ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยหลังเป็นประธานเปิด "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร (INFOSAN)ของประเทศ" ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุฉุกเฉินด้านความไม่ปลอดภัยของอาหารเพื่อการค้าและการส่งออกในหลายๆ ประเทศ จนเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สุขภาพและชีวิตของประชาชน อย่างเช่น กันยายน ปี 2551 พบการปนเปื้อนสารเมลามีนในนมผงที่ใช้เลี้ยงทารกในประเทศจีน ซึ่งเป็นสารประกอบที่มักใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกและกาว เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดนิ่วในไตและไตวายจนเสียชีวิต เหตุการณ์ครั้งนั้นมีเด็กทารกเสียชีวิตจากการบริโภคนมที่ปนเปื้อนเมลามีนจำนวน 4 ราย และต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง 1,200 ราย เมื่อมกราคม 2558 เกิดเหตุการณ์การเรียกคืนแอปเปิ้ลพันธุ์กาล่าและแอปเปิ้ลพันธุ์แกรนนี่สมิธ ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลที่ว่าสินค้าทั้งสองรายการมีความเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคที่ทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นพิษและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ล่าสุดเดือนเมษายน 2558 มีรายงานผลการทดสอบตัวอย่างกุ้งแช่แข็งในตลาดสหรัฐฯพบว่าร้อยละ 60 จากจำนวน 342 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในมนุษย์ ได้แก่ Salmonella, Vibrio, Listeria และ E. coli อีกทั้งยังพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิดร้ายแรงในกุ้งแช่แข็งด้วย ในขณะที่ประเทศไทยจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารปีงบประมาณ 2555 - 2556 จากการเก็บตรวจตัวอย่างอาหารทั้งที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 14,741 ตัวอย่างพบว่าไม่ปลอดภัย 1,280 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.68 
 
ที่ปรึกษา รมว.สธ.กล่าวและย้ำว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่าความไม่ปลอดภัยของอาหารในปัจจุบันมีการพัฒนาการไปไกลมากๆ ทั้งมิติภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับอีกหลายมิติ เช่น ด้านการค้า เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้กำหนดนโยบายด้านอาหารปลอดภัยของประเทศ ตระหนักดีว่าการที่จะทำให้เกิดระบบอาหารปลอดภัยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารอาหารปลอดภัยทั้งในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หากไม่มีการวางระบบการบริหารจัดการที่ดีพอปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหารอาจทำให้ประชาชนเกิดเจ็บป่วยตายจากโรคและพฤติกรรมจากการกินอาหารได้
 
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (International Food Safety Authorities Network: INFOSAN) เมื่อปี พ.ศ. 2547โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นจุดประสานงานประจำประเทศ และมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานความปลอดภัยด้านอาหารในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต (National INFOSAN Emergency Contact Point) และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสารอย่างรวดเร็วระหว่างอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร สนับสนุนให้สมาชิกเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างเครือข่าย แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์สำคัญด้านความปลอดภัยในอาหารที่เวทีโลกให้ความสนใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอุบัติการณ์ด้านอาหารปลอดภัย โดยการดำเนินงาน INFOSAN ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมี Focal Point ในระดับเขต และระดับจังหวัด เพื่อดำเนินงานตรวจสอบ ติดตาม และแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดอุบัติการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารให้สามารถเข้าถึงระดับพื้นที่
 
ด้านนายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) กล่าวเพิ่มเติมว่า  "เครือข่ายอาหารปลอดภัยระหว่างประเทศ(INFOSAN)" เป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการหนึ่งที่สมัชชาอนามัยโลกให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันและลดความเจ็บป่วยในมนุษย์ที่มีสาเหตุมาจากความไม่ปลอดภัยของอาหารที่มากับอาหารทางการค้าและการเดินทางระหว่างประเทศ ดำเนินการภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ ป้องกัน ปกป้อง ควบคุมและบริหารจัดการด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อการแพร่กระจายของโรคระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ปัจจุบัน INFOSAN มีสมาชิก 181 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมเป็นเครือข่าย INFOSAN ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 เป็นต้นมา โดยมีสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานความปลอดภัยด้านอาหารในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต (National INFOSAN Emergency Contact Point) เพื่อรวบรวมข้อมูลและเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงและประสานงานแก้ไขปัญหา และสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัยให้แก่สาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 
 
สำหรับ "การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN)" ที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายด้านอาหารปลอดภัยและการขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร (INFOSAN) ให้สามารถเข้าถึงระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการรวบรวมแลกเปลี่ยนและสื่อสารข้อมูลของเครือข่าย INFOSAN ในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินทั้งในส่วนกลาง เขตสุขภาพ และระดับจังหวัด เพื่อแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายอาหารปลอดภัย (INFOSAN) ในทุกระดับของประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 200 คน ประกอบด้วย อย ,กรมวิทย์ฯ, กรมอนามัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สสอป.,กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง/.ผอ.สสอป.กล่าวในตอนท้าย

ที่มา : ThaiPR.net วันที่ 4 กันยายน 2558


 
 
พิมพ์หน้านี้