ปรับขนาดตัวอักษร
แผนงานและโครงการ
24/06/58

กิจกรรมการดำเนินงานของ INFOSAN

♦ ปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN)
    ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)
♦ ส่งหนังสือให้ สสจ เสนอ INFOSAN Focal point
♦ ประชุมคณะกรรมการ INFOSAN ชุดใหม่
♦ จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN)
    เป็นอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชชาติ พ.ศ. 2551

 
พิมพ์หน้านี้