ปรับขนาดตัวอักษร
แผนงานและโครงการ
24/06/58

กิจกรรมการดำเนินงานของ INFOSAN Thailand

INFOSAN Thailand รับข่าวสารเข้าสู่เครือข่ายจาก INFOSAN Scecretariat
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเท่านั้น
ซึ่งมั่นใจได้ว่า ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
โดยลักษณะการแจ้งเตือนสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้
 
 ระดับสีเขียว เป็นการแจ้งเตือนแบบข้อมูลทั่วไป

 ระดับสีเหลือง เป็นการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการที่เห็นสมควร

 ระดับสีแดง เป็นการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการเร่งด่วน

 
พิมพ์หน้านี้