ปรับขนาดตัวอักษร
แผนงานและโครงการ
13/01/58

ตัวชี้วัดการดำเนินงานตรวจบูรณาการด้านอาหารปลอดภัยในความรับผิดชอบ พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย มีการดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบบริหารการจัดการความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค ตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข "คณะที่ 5 การตรวจราชการบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี" โดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของโครงการอาหารปลอดภัยร่วมกับกรมอนามัย ซึ่งมีตัวชี้วัด 2 ตัวคือ

1. ระดับความสำเร็จของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย คือ ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) ร้อยละ 80

2. ระดับความสำเร็จของตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ โดยมีเป้าหมาย คือ ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 100

รายละเอียดตัวชี้วัดบูรณาการอาหารปลอดภัยระดับกระทรวง ประจำปี 2558
วันที่เผยแพร่ : 13 มกราคม 2558
ไฟล์แนบ :
File : การตรวจราชการบูรณาการ.rar ดูไฟล์แนบเอกสาร 
 
  • การตรวจราชการบูรณาการ
    pdf 0.48 MB

 
พิมพ์หน้านี้